6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Hayatın Ritmi-ERDEM ERCAN tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Barbaros Mah. Kardelen Sok. No:2 Palladıum Tower K:10 Ataşehir/İstanbul adresinde faaliyet gösteren Hayatın Ritmi Koçluk, Eğitim, Danışmanlık-ERDEM ERCAN tarafından aşağıda açıklanan şekilde işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Hayatın Ritmi olarak kimlik bilgisi (ad-soyad), iletişim bilgisi (adres,telefon, Gsm, e-mail), imza, ilgi alanları, eğitim ve öğrenim bilgisi, işyeri ve bölüm bilgisi, görsel ve işitsel kayıtlarınız başta olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kişisel verilerinizi; 

1- HAYATIN RİTMİ ile olan ürün ve hizmet ilişkiniz dolayısıyla verdiğimiz eğitim, etkinlik, organizasyon, koçluk ve danışmanlık hizmeti yükümlülüğümüzü yerine getirmek, bunlara katılımın ispatı, sertifikasyon/belgelendirme süreçlerinin yürütülmesi, şirketin tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi amaçlarıyla

2- Müşterilerimize daha iyi hizmet sağlamak, “müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak, yenilik ve gelişmelerden haberdar edebilmek için HAYATIN RİTMİ tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak, 

3- HAYATIN RİTMİ’ne ait internet sitesi işleyişinin geliştirilmesi ve müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, çeşitli pazarlama faaliyetlerinin yapılması 

2- Web sitesi üzerinden alışveriş yapanın kimlik bilgilerini teyit edilmesi, iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydedilmesi, gerekli bilgilendirmelerin yapılabilmesi, elektronik (internet/mobil vs.) veya fiziki olarak işleme dayanak olacak kayıt ve belgelerin düzenlemesi, ödeme işlemlerinizin gerçekleştirilmesi, 3. kişiler ile lojistik iş birliği sağlayıp ürün gönderiminin sağlanması,

3- Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, şikâyet yönetimi, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizin alınması, ürün ve hizmetlere, şikâyet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi verilmesi,

4- Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri uyarınca akdettiğimiz sözleşme yükümlülüklerinin ifa edilmesi,

5- HAYATIN RİTMİ tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili departmanlar tarafından gerekli iş süreçlerinin yürütülmesi (sözleşme oluşturulması, teklif iletilmesi, Cari kart açılışı, e-fatura, E-arşiv, kağıt fatura vb) 

6- Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızın kullanabilmesi,

7- Resmi makamlardan veya sizlerden gelen talepleri incelemek, değerlendirmek ve yanıtlamak, amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda işlenmektedir.

Söz konusu Kişisel Veriler, yasal olarak verilerin işlenmesi hususundaki düzenlemeler dışında, Kişisel Veri Sahibi tarafından açık rıza verilmesi halinde işlenmektedir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında kullanılmak üzere; veri sahibi tarafından fiziken verilmesi, web sitesi üyeliği, mesafeli satış sözleşmesi, web sitelerine yerleştirilmiş çerezler, internet sitemiz, sosyal medya hesaplarımızdan sözlü, yazılı veya elektronik olarak otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz; yasal mevzuat çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla; sözleşmenin ifa edilmesi, kanundaki açıkça öngörülmüş olması, kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeyecek şekilde, Hayatın Ritmi-Erdem Ercan’ın meşru menfaatleri ve hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması nedeniyle açık rızanız olmaksızın toplanmaktadır.

İşlenen Kişisel Veriler Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabilir

Toplanan kişisel verileriniz; Hayatın Ritmi-Erdem Ercan tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerle yürütülen iş süreçlerinin temini (hukuki, ticari, denetim, mali işler v.b.), iş ortağı/müşteri/tedarikçi değerlendirme süreçleri, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Şirket yetkililerine, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Şirket, yasal zorunluluklar ve kanunen tanınan haklar dışında, açık onay olsun ya da olmasın Kişisel verileri kanunen yasaklanmış herhangi bir şekilde 3. Kişiler ile paylaşılmamaktadır.

6698 sayılı Kanun Kapsamındaki Haklarınız

 Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Şirket’e başvurarak, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak;

  1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  2. e) KVKK 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarını her zaman kullanabilir ve bilgi talep edebilirsiniz.

Bilgi ve başvuru taleplerinizi yazılı şekilde Barbaros Mah. Kardelen Sok. No:2 Palladıum Tower K:10 Ataşehir / İstanbul adresine iadeli taahhütlü olarak veya [email protected] adresine e-posta yolu ile gönderebilirsiniz. Usulüne uygun başvuru ve talepleriniz Şirket tarafından talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz cevaplanacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Unvan   : Hayatın Ritmi Koçluk, Eğitim, Danışmanlık-ERDEM ERCAN

Adres   : Barbaros Mah. Kardelen Sok. No:2 Palladıum Tower K:10 Ataşehir / İstanbul

E-posta  : [email protected]