GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI 
HAYATIN RİTMİ, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve web-sitemizi kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar. Hayatın Ritmi işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutmaktadır.

Aydınlatma Metninin Amacı

Hayatın Ritmi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca Veri sorumlusu sıfatı ile “Kişisel Verilerin Korunması” hakkında sizleri bilgilendirmek istedik.

 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili sair mevzuat uyarınca, Barbaros Mah. Kardelen Sok. Palladium Tower No.2 Kat.10 Ataşehir –İSTANBUL adresinde bulunan HAYATIN RİTMİ EĞİTİM, KOÇLUK, DANIŞMANLIK HİZMETLERİ – ERDEM ERCAN tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, Ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. 

Bu doğrultuda şirkete ait kurumsal www.hayatinritmi.com.tr adresli internet hizmetinin hangi amaç ve yöntemlerle ne gibi kişisel veriler topladığını, bu bilgilerin nasıl kullanıldığını, gerekmesi halinde HAYATIN RİTMİ’NİN bu bilgileri kimlerle paylaşabileceğini, HAYATIN RİTMİ’nin topladığı, işlediği, sakladığı, paylaştığı, aktardığı kişisel verilerinize ilişkin haklarınızın ne olduğunu, bu hakları nasıl kullanabileceğinizi, elektronik ticari iletiler konusundaki tercihlerinizi nasıl değiştirebileceğinizi ve bu konularda HAYATIN RİTMİ’nin temel ilkeleri hususunda bilgilendirme ve aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmekteyiz.

Kişisel Veri Tanımı

Kişisel veri: KVKK’da kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Buna göre bizimle paylaştığınız adınız, soyadınız, elektronik posta adresiniz ve telefon numaranız kişisel veri olarak adlandırılmaktadır.

 Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı,  ceza mahkûmiyeti ve genetik gibi.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

Kanun uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Hukuki Dayanak

Kişisel verilere ilişkin çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür. Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir. Bu yasal düzenlemeler çerçevesinde kişisel verileriniz toplanmakta ve işlenmektedir. 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Amacı

Hayatın Ritmi olarak ad-soyad, adres, telefon, Gsm, e-mail, imza, işyeri ve bölüm bilgisi, eğitim durumu, görsel ve işitsel kayıtlarınız başta olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kişisel verilerinizi; 

1-HAYATIN RİTMİ ile olan ürün ve hizmet ilişkiniz dolayısıyla verdiğimiz eğitim, etkinlik, organizasyon, koçluk ve danışmanlık hizmeti yükümlülüğümüzü yerine getirmek, bunlara katılımın ispatı, sertifikasyon/belgelendirme süreçlerinin yürütülmesi, şirketin tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi amaçlarıyla

 2- Müşterilerimize daha iyi hizmet sağlamak, “müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak, yenilik ve gelişmelerden haberdar edebilmek için HAYATIN RİTMİ tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak, 

3- HAYATIN RİTMİ’ne ait internet sitesi işleyişinin geliştirilmesi ve müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, çeşitli pazarlama faaliyetlerinin yapılması 

4- Web sitesi üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek, iletişime geçmek

5- Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,

6- HAYATIN RİTMİ tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili departmanlar tarafından gerekli iş süreçlerinin yürütülmesi (sözleşme oluşturulması, teklif iletilmesi, Cari kart açılışı, e-fatura, E-arşiv, kağıt fatura vb) 

 7-Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,

8-HAYATIN RİTMİ’in ticari ve/veya iş stratejilerinin yapılması ve hayata geçirilmesinin temini, 

9- İşe alım süreçleri

10-Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek amacıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde toplamakta ve işlenmektedir.  

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi 

Kişisel verileriniz; kurumsal internet sitelerimiz https://www.hayatinritmi.com.tr, mobil uygulamalarımız, sosyal medya hesaplarımız, e-posta, SMS veya diğer yollarla ya da iş ilişkilerimiz sırasında, ticari sözleşmelerin imzalanması aşamasında ve/veya ticari ilişki süreci içerisinde tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan (sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar) teknik iletişim dosyaları, fiziksel formlar gibi çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle depolanmaktadır. 

Kişisel Verilere Dair Açık Onay

HAYATIN RİTMİ internet sitesi (www.hayatinritmi.com.tr) ve diğer mecraları kullanan kişiler, sitemizde yayımlanan işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na ilişkin Aydınlatma Metnini okuyup Açık Riza Metnine ilişkin onay kutucuğunu işaretlemek sureti ile kişisel verilerinin alınmasına, işlenmesine ve yurt içi/dışı aktarılmasına yasal düzenlenmenin öngördüğü kapsamda izin vermiş olurlar.

KVK madde 5 uyarınca; diğer kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkansızlık sebebiyle ilgilinin açık rızasının alınamaması, sözleşmenin kurulması veya ifası için veri toplamanın zorunlu olması, HAYATIN RİTMİ tarafından hukuki bir yükümlülüğün yerine getirilmesi, kişisel veri sahibinin kişisel verisini alenileştirmesi, bir hakkın tesisi veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, meşru menfaatler nedeniyle veri işlemenin zorunlu olması hallerinde veri sahibinin açık rızası olmadan da kişisel verilerin işlenmesi mümkündür. 

Bu kapsamda HAYATIN RİTMİNE iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin, ihtiyaçlarınız doğrultusunda size uygun ürün satılması, hizmet sunulması, eğitim, danışmanlık, koçluk verilmesi, uygulama, avantaj veya kampanyalardan yararlanabilmeniz, işe alım süreçleri, iş stratejilerinin geliştirilmesi, ticari faaliyetin yürütülmesi, genel bilgilendirme yapılması ve tarafınızla her türlü iletişim sağlanması amacıyla işlenmesini ve bu doğrultuda kişisel bilgilerinizin, HAYATIN RİTMİ tarafından doğrudan, web sitesi veya sosyal medya uygulamalarından ya da SMS, resim, animasyon, kısa mesaj, multimedya nesneleri içeren MMS, telefon, faks, otomatik arama makineleri, elektronik posta ve benzeri iletişim kanalları ile sosyal medya hesaplarından iletilecek veri, ses ve görüntü içerikli bilgilendirme, tanıtım ve pazarlama iletilerinin tarafınıza gönderilmesini, dilediğiniz zaman tamamen veya ürün ve kanal bazında, veri, ses, görüntü ve sair her türlü ileti gönderimini reddetme hakkını haiz olduğunuzu bildiğinizi kabul ve beyan etmektesiniz.

Çerezler, web sunucusu tarafından sabit diskinize taşınan ve ardından bilgisayarınızda saklanan ufak metin dosyaları olup internet sitemizi ziyaretiniz ve internet uygulamamızı kullandığınız esnada, müşteri/kullanıcı davranışını daha iyi anlamamıza yardımcı olur; kullanım ve ziyaret verileri ile ilgili bilgi verir. Bu doğrultuda çerezler içerisinde kişisel veya hassas kişisel verileriniz saklanmamakta olup başka uygulamalar veya kişiler ile paylaşılmamaktadır.

İşlenen Kişisel Veriler Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabilir

Toplanan kişisel verileriniz; HAYATIN RİTMİ tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize,  kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

Kişisel verileriniz doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, müşterilerimize ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, Bankalararası Kart Merkeziyle, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.

Kişisel Verileri Nasıl Saklıyoruz 

Şirketimiz ile paylaşılan kişisel verileriniz HAYATIN RİTMİ’nin yurtiçi güvenli sunucularında ilgili yasal düzenlemelere, KVKK hükümlerine ve HAYATIN RİTMİ standartlarına uygun olarak saklanmaktadır.

 Kişisel Verileri Ne Kadar Süre İle Tutuyoruz

HAYATIN RİTMİ olarak kişisel verilerinizi KVKK ‘ya uygun olarak saklamaktayız. KVKK Md. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Çerez (Cookie) Kullanımı

HAYATIN RİTMİ yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile belirlenen amaçlar dışında kullanılmamak şartı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır. Gezinme bilgilerinizi toplama amacıyla kullandığımız çerezler (cookie) hakkında bilgi, www.hayatinritmi.com.tr web ve mobil sitelerine ilk girişinizde “açılır pencere (pop-up ekran)” ile verilecektir. 

Çerezler, www.hayatinritmi.com.tr ziyaret ettiğinizde veya mobil sitelerinden bağlandığınızda, internet tarayıcınız tarafından yüklenen ve bilgisayarınız, cep telefonunuz veya tabletinizde saklanan küçük bilgi parçacıklarını içeren metin dosyalarıdır.

hayatinritmi.com.tr size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin veya sosyal medya uygulama içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki üyelik kullanım geçmişinizi izlemektedir. hayatinritmi.com.tr farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir. Söz konusu eşleştirme ve kullanma yalnızca işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dahilinde kalacaktır.

Çerez Çeşitleri

hayatinritmi.com.tr web sitelerinde oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum kimliği çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre kalır. İnternet tarayıcınızın “yardım” dosyasında verilen talimatları izleyerek veya “www.allaboutcookies.org” veya “www.youronlinechoices.eu” adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini, mobil uygulamayı ve mobil sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz, fakat web sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.

İnternet Sitesi Çerezleri Nasıl Kullanılmaktadır

hayatinritmi.com.tr çerezleri yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi/mobil uygulama kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır (örneğin parolanızı kaydeden ve oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, daha sonraki ziyaretlerinizde sizi tanıyan çerezler). Sitelerin çerezleri ayrıca hayatinritmi.com.tr nereden bağlandığınız, hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi web sitelerini nasıl kullandığınızı takip etmemizi sağlar. Buna ek olarak, ilgi alanlarınıza ve size daha uygun içerik ve kampanyalar sunmak için hedeflenmiş reklam/tanıtım amacıyla kullanır. www.hayatinritmi.com.tr; çerezler yoluyla elde edilen bilgileri kullanıcılardan toplanan kişisel verilerle eşleştirir.

Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı

hayatinritmi.com.tr ziyaretinize veya üyeliğe ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; güvenliğiniz ve HAYATIN RİTMİ’in yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

Bu konudaki taleplerinizi ve KVKK madde 11 kapsamındaki taleplerinizi [email protected] e-posta adresine e-posta göndererek iletebilirsiniz. 

KVKK’dan Doğan Haklarınız

 İşlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 6. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

KVK Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca yukarıda belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi (dilekçenizi) kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile; [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilir veya Barbaros Mah. Kardelen Sok. Palladium Tower No.2 Kat.10 Ataşehir /İstanbul adresine bizzat elden yada noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Yazılı Başvuru

 1. a) Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 2. b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
  c)Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
  d)Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
  e)Talep konunuzun, 

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

 Şirketimiz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret talep edilebilecektir.

Talepleriniz ile ilgili yapılacak olan yazılı başvurular şirketçe yapılacak kimlik doğrulamasını takiben işleme konulacak olup ilgililere yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.

Veri İşleme Sürecine İlişkin Haklarınız

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz. 

Elektronik İletilerin Engellenmesi

Dilediğiniz anda pazarlama, kampanya veya reklam amaçları ile size gönderdiğimiz elektronik posta, SMS veya anlık ileti hizmetlerinden, size mesajlarda sağlanan yöntemler ile çıkabilirsiniz. Bu durumda, mevzuat tarafından aksi öngörülmedikçe veri tabanlarımızda yer alan kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir. 

Verinin Güncel ve Doğru Tutulması

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca Hayatın Ritmi’nin kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Hayatın Ritmi’nin yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin Hayatın Ritmi’yle doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri 

İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Anadolu Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.