MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR
İşbu Sözleşme taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.
A-    SATICI :  Hayatın Ritmi Koçluk, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri – Erdem ERCAN
(sözleşmede bundan sonra HAYATIN RİTMİ olarak anılacaktır)
Ünvanı :  Hayatın Ritmi Koçluk, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri – Erdem ERCAN

Adres : Palladium Tower No:2 Kat 10 Ataşehir İstanbul
Telefon : +90 216 687 09 77
Faks: +90 216 687 03 03
Eposta : [email protected]
B-    ALICI ; HAYATIN RİTMİne ait wwwhayatinritmi.com.tr sitesinden ürün ve/veya hizmet alan gerçek yada tüzel kişidir.
(sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır)
Ünvanı :
Adres :  Telefon /Faks
E- posta :
İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2.TANIMLAR
İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.
HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,
MAL/ÜRÜN: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.
SİTE: HAYATIN RİTMİ’ya ait shop.hayatinritmi.com.tr isimli internet sitesini,

3.KONU
İşbu Sözleşme, ALICI’nın, HAYATIN RİTMİ’ne ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği web sitesinde nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün ve/veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/HİZMET BİLGİLERİ
4.1. ALICI, Madde 3’te belirtilen sözleşme konusu ürün veya hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
4.2. Malın /Ürün/ Hizmetin temel özellikleri ve içeriği HAYATIN RİTMİ’ne ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. HAYATIN RİTMİ tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini ve içeriği kampanya tarihine kadar geçerlidir.
4.3. Sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatı olup satış fiyatına tüm vergiler ve KDV dâhildir. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
4.4.  Ürün yada hizmet online olarak satın alınmamış ise sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.
4.5. Satın alınan ürün/hizmete ilişkin faturayı sipariş anında ALICI tarafından belirtilen bilgiler doğrultusunda ve ödeme gerçekleşmesi halinde düzenlenecek olup (ürün/hizmet online olarak alınmamış ise sipariş ile birlikte) teslim edilecektir.

5. GENEL HÜKÜMLER
5.1. ALICI, HAYATIN RİTMİ’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’ nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.
5.3. HAYATIN RİTMİ, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.4. HAYATIN RİTMİ, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
5.5. HAYATIN RİTMİ, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin kendisinden kaynaklı sebeplerle imkânsızlaşması sebebiyle sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, HAYATIN RİTMİ’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından HAYATIN RİTMİ’ne ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünün kullanılmamış olması kaydıyla 3 gün içerisinde nakliye gideri HAYATIN RİTMİ’ne ait olacak şekilde HAYATIN RİTMİ’ne iade edeceğini aksi halde ürün bedelini ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.8. HAYATIN RİTMİ, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürün-hizmeti süresi içinde ifa edemez ise, durumu ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini HAYATIN RİTMİ’nden talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, HAYATIN RİTMİ tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için HAYATIN RİTMİ’ni sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.9. HAYATIN RİTMİ’nin, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle HAYATIN RİTMİ’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
5.10. ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürün kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan malın hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra malın özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa ürün kullanılmamalı ve faturası iade edilmelidir.
5.11. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün/hizmetin ALICI’ya ifasından evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, HAYATIN RİTMİ, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise HAYATIN RİTMİ, siparişi iptal etme hakkını haizdir.
5.12. ALICI, HAYATIN RİTMİ’ne ait internet sitesinden alış veriş yaparken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, HAYATIN RİTMİ’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, HAYATIN RİTMİ’nin ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
5.13. ALICI, HAYATIN RİTMİ’ne ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.
5.14. ALICI, HAYATIN RİTMİ’ne ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, ALICI başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.
5.15. HAYATIN RİTMİ, internet sitesi üzerinden yapılan satış işlemlerinde ödeme işlemleri İYZİ Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş aracılığıyla yapılmaktır.  ALICI’nın kredi kartı bilgileri HAYATIN RİTMİ tarafından alınmamakta ve saklanmamaktadır.  5.16 HAYATIN RİTMİ’ne ait internet sitesinin üzerinden, HAYATIN RİTMİ’nin kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.
5.17. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden ALICI işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, HAYATIN RİTMİ’ni bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, HAYATIN RİTMİ’nın ALICI’ya karşı sözleşmeye uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
6. CAYMA HAKKI
6.1. ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, HAYATIN RİTMİ’ne yazılı bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise bu süre sözleşmenin imzalandığı/onaylandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile malın teslimi yada hizmetin ifasına başlanması halinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar HAYATIN RİTMİ’ ne aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
6.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde HAYATIN RİTMİ’ne iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,
a) 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
b) İade formu,
c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
d) HAYATIN RİTMİ, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
e) ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında HAYATIN RİTMİ’nin zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.
f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle HAYATIN RİTMİ tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.
7. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının,  bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.
Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

8. MÜLKİYET HAKKI VE GİZLİLİK

8.1. HAYATIN RİTMİ, işbu Sözleşme kapsamında internet sitesinde yayınladığı online etkinlik, eğitim, seminer içerikleri ve bunlara ilişkin tüm materyaller, satışa sunulan ürünler ile bilgi, belge, yazılar ve tüm sözleşmelere ait fikri mülkiyet haklarını elinde bulundurur.
8.2. İşbu Sözleşme kapsamında verilecek online etkinlik, seminer ve eğitimler HAYATIN RİTMİ’nin önceden yazılı izni alınmaksızın görüntülü veya ses kayıt araçları ile kayıt altına alınamaz.
8.3. Online eğitim, sunum, konuşma, broşür, doküman, seminer ile bunların içerikleri ve eğitim kapsamında HAYATIN RİTMİ tarafından sağlanan diğer materyaller ile internet sitesinde satışa sunulan ürünler, sitede bulunan bilgi, belge, yazılar ile tüm sözleşmeler, HAYATIN RİTMİ’nin önceden yazılı izni alınmaksızın ALICI tarafından kullanılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, sosyal mecralarda yayınlanamaz/paylaşılamaz, üçüncü kişilerle paylaşılamaz, kısmen veya tamamen, bedelli veya bedelsiz olarak üçüncü kişilere devir ve temlik edilemez, üçüncü kişilerin herhangi bir şekilde yararlanmasına izin verilemez, herhangi bir ticari amaçla kullanılamaz.

9. YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile HAYATIN RİTMİ’NİN yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
Siparişle birlikte onay butonunun tıklanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

TARİH:
SATICI      HAYATIN RİTMİ

ALICI