Tarih boyunca çalışma hayatı önemli değişimlere sahne olmuştur. Günümüzde ise çalışma hayatını olumlu ya da olumsuz etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerden önemli bir tanesi, rekabetin giderek arttığı bir ortamda işletmelerin çalışanları ile arasındaki örgütsel bağlılık konusunda da önemli bir değişim gözlenir olmasıdır. Örgütsel bağlılık, çalışanların kendilerini örgüte bağlı hissettikleri, daha üretken oldukları ve kendilerini işlerine adadıkları için kuruluşların daha iyi performans göstermesine ve hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur. Örgütsel bağlılık tam olarak nedir ve bunu kurumunuzda takım çalışması eğitimi ile nasıl teşvik edebilirsiniz?

Örgütsel bağlılık, ekip üyelerinin iş yerlerine ne kadar önem verdiklerini tanımlar. Yüksek düzeyde örgütsel bağlılık, işyeri üretkenliğini artırabilir, ekibin moralini yükseltebilir ve bir şirketin hedeflerine ulaşma yeteneğini geliştirebilir. İster ekip lideri ister ekip üyesi olun, bağlılığı vurgulayan bir organizasyon kültürünün nasıl oluşturulacağını bilmek, sonuç verme ve hedeflere ulaşma yeteneğinizi artırmanıza yardımcı olabilir.

Örgütsel Bağlılık Nedir?

Örgütsel bağlılık, ekip üyelerinin bireysel işlerine ve kuruluşa karşı hissettikleri bağlılık ve bağlılık düzeyini ifade eder. Ayrıca, profesyonellerin başka yerlerde fırsatlar aramak yerine bir işverende kalmasının farklı nedenlerini de açıklar.

Örgütsel bağlılık düzeyi, çalışanların katılımını ve memnuniyetini, performansını ve liderliğin dağılımını tahmin etmeye yardımcı olabilir.
Bir çalışan güçlü bir örgütsel bağlılık duygusu hissettiğinde, şirketin kalbini ve gelecek vizyonunu satın alır, organizasyonun hedeflerini anlar, yaptıkları iş için saygı duyulduğunu ve tazmin edildiğini hissederler.

Bunun üretkenlik, bağlılık ve moralde bir artışa yol açması muhtemeldir ve bir çalışanın o kuruluşta daha uzun süre kalma şansını artıracaktır. Kuruluşların sürekli artan rekabetçi doğası göz önüne alındığında, bu, şirketlerin en iyi yeteneklerini elinde tutmasının anahtarıdır.

Takım Katılımı ve Örgütsel Bağlılık

Ekip bağlılığı ve örgütsel bağlılık şu şekilde karşılaştırılabilir:

 • Takım katılımı: Takım katılımı, bir bireyin işte ne kadar memnun olabileceğini ve şirketle ilgili farkındalık düzeylerini ifade eder.
 • Örgütsel bağlılık: Bu terim, bir bireyin işine verdiğim çaba miktarını ifade eder. Ayrıca işlerine, meslektaşlarına ve şirkete karşı hissettikleri duygusal bağlılığı da içerebilir.

Örgütsel bağlılık, bir çalışanın işinde ne kadar mutlu olduğunu ifade ederken katılım, bir çalışanın işine ne kadar çaba harcadığını ifade eder.
Bu terimler arasındaki farkı anlamak, her ikisini de geliştirmenize veya çalışma ortamınızda hangisine odaklanacağınıza karar vermenize yardımcı olabilir.

Örgütsel Bağlılığın 3 Türü

Örgütsel Bağlılık Nedir

1. Duygusal

Allen ve Meyer, duygusal bağlılık boyutunu “çalışanın örgütüne duygusal yakınlık duyarak onunla özdeşleşmesi” olarak tanımlamaktadır. Duygusal bağlılık, bireyin kendisini işletmenin bir parçası olarak görmesi ile ilişkilendirildiğinden diğer boyutlarla kıyaslandığında daha önemli kabul edilmektedir. İşletmelerin çalışanlarda en çok gerçekleştirmek istedikleri örgütsel bağlılık türü olan duygusal bağlılık, çalışanın örgüte karşı duygusal bağlılığı, özdeşleşmesi ve aidiyet ile ilgilidir. Çalışanın hissetmiş olduğu bu bağ, bir anlamda, çalışan ile örgüt arasındaki karşılıklı bütünleşmeyi ifade etmektedir. İşletme ile arasında duygusal bağlılık olan çalışanlar, işletmenin amaç ve değerlerini benimsediklerinden kendi istekleri ile işletme üyeliğini devam ettirmeyi tercih etmektedirler. Bu anlamda duygusal bağlılığı güçlü olan çalışanların en belirgin özelliği, ihtiyaçları olmalarından öte öyle olmasını istedikleri için işletmede kalmaya devam etmeleridir.

Duygusal bağlılık belirtileri şunları içerir:

 • Organizasyonel hedeflere ulaşma isteği
 • Şirketin ilerlemesine katkıda bulunma arzusu
 • Etkili performans gösterme motivasyonu
 • Ekip toplantılarına ve tartışmalara katılım

2. Devamlılık

Devamlılık bağlılığı, çalışanların işletmede kaldıkları sürece belirli bir yatırım yapmış oldukları ve işletmeden ayrılmaları ile karşılaştıkları maliyetin yüksek olacağı inancı doğrultusunda işletme üyeliğini devam ettirme durumudur. Devamlılık bağlılığının söz konusu olduğu durumda birey işletmede çalıştığı süre boyunca işletmeye yapmış olduğu yatırımları göz önünde tutarak işletmede kalmayı bir ihtiyaç olarak görmektedir. Diğer bir ifadeyle, çalışan işletmeden ayrılmanın maliyetlerinin yüksek olacağı kaygısı taşıdığından çalışmaya devam etmektedir.

Devam bağlılığı, ekip üyelerinin mevcut durumlarını analiz etmelerinden ve bir işte kalmanın en iyi seçenek olduğuna karar vermelerinden kaynaklanır. Çoğu zaman, bir şirkette kalmaları gerektiği sonucuna varırlar çünkü faydaları veya gelecekteki fırsatları mevcut istihdamlarına bağlıdır. Örneğin, bir kişi emeklilik yardımı almak için bir şirkette uzun süre kalabilir. Buna göre devamlılık bağlılığı, bir çalışanın işletmede çalıştığı süre içinde harcadığı emek ve zaman, elde ettiği statü, kazandığı para ve diğer yan hakların işletmeden ayrıldığı takdirde kaybedileceği korkusuyla oluşan bağlılıktır. Aynı zamanda işletmeye karşı devamlılık bağlılığı olan çalışan işletmede çalıştığı süre boyunca yapmış olduğu bu gibi bireysel yatırımlardan feragat etmesi karşılığında ayrıldıktan sonra iş bulma konusunda iyi fırsatlara sahip değilse devamlılık bağlılığı güçlenecektir. Bu noktada, devamlılık bağlılığının bir anlamda zorunluluktan kaynaklandığını söylemek doğru olacaktır.

3. Normatif

Normatif bağlılık, çalışanın işletme üyeliğine devam etmeyi bir yükümlülük olarak hissetmesi ve işletmeye bağlılık göstermeyi kendisine bir görev olarak kabul etmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Yani bu aşamada çalışan, örgütte kalma zorunluluğu hisseder. Bu bağlamda normatif bağlılık, bireyin işletmeye karşı bir takım sorumluluk ve görevleri olduğu inancıyla kendisini işletmede kalmaya mecbur hissetmesi temeline dayanan bir bağlılık türüdür. Buradaki yükümlülük, bir anlamda ahlaki boyutu da içinde barındırmaktadır. Nitekim çalışan ahlaki değer ve sorumluluk duygusu doğrultusunda işletmede kalmayı doğru olarak algılandığından işletme üyeliğini sürdürmektedir. Bu inançla çalışan, kendisini vefa borcu gibi bir yükümlülük altında hissettiği için işletmede kalmaya devam eder. Dolayısıyla birey, sadakatin önemli olduğuna inanarak işletmede kalmaya da ahlaki bir zorunluluk atfetmektedir.

Örgütsel Bağlılık Neden Önemlidir?

Örgütsel bağlılık türleri içinde özellikle duygusal bağlılığın, hem çalışanlar hem de örgütleri için birçok faydası vardır. Bu faydaları şöyle sıralayabiliriz.

Çalışan verimliliği

Bir çalışan kendini kuruluşuna adadığında, şirketin ortak hedeflerine, vizyonuna ve misyonuna inanır ve bu da onların daha motive olmasına ve dolayısıyla daha üretken olmasına yol açar. Özerk olmak, daha iddialı hedefler belirlemek ve daha fazlasını yapmak için daha fazla çaba harcarlar.

Örgütsel bağlılık üretkenliği artırır. Dahası, kendini adamış çalışanların iş arkadaşlarının ve ekip üyelerinin üretkenliği üzerinde zincirleme bir etkisi vardır. Herkesin ortak hedeflere ulaşmak için elinden geleni yapmasını istiyorlar.

Geliştirilmiş kurumsal performans

Bir çalışan bir kuruluşa yoğun bir şekilde yatırım yaptığında, işbirlikçi olma, işbirliğine girme ve ekipler halinde çalışma olasılıkları giderek artmaktadır. Bu bir kez daha takımın moralini ve üretkenliğini artırıyor.

Çalışan savunuculuğu

Kendini adamış bir çalışanın, daha büyük bir vizyona inandıkları için organizasyonlarını savunması daha olasıdır. Kurumun amaçlarını ve değerlerini hem profesyonel hem de kişisel düzeyde benimsemişlerdir. Bu, kuruluşun ürünlerini, hizmetlerini ve politikalarını aktif olarak destekledikleri anlamına gelir.

Daha düşük devamsızlık

Bir çalışan kendini adadığında, iş arkadaşlarından çok daha az hastalanırlar. Bunun nedeni, işe gelmekten, görevleri tamamlamaktan, hedeflere ulaşmaktan ve değerli bir ekip üyesi olmaktan keyif alma olasılıklarının daha yüksek olmasıdır.

Azaltılmış ciro

Bir çalışan, kuruluşun hedef ve değerleriyle özdeşleştiği aşamaya ulaştığında, kaçınılmaz iş tatminsizliği dönemleri yaşasalar bile, işten ayrılmayı düşünme olasılıkları çok daha düşüktür.

Bağlılığı Etkileyen Faktörler

Bir çalışanın örgütsel bağlılığını çeşitli faktörler etkileyebilir. İşte bunlara birkaç örnek:

İş memnuniyeti

İş tatmini, bir çalışanın işinden ne kadar keyif aldığını ifade eder. Çalışanlar işlerini sevdiklerinde, kuruluşlarıyla daha güçlü bir bağ geliştirme olasılıkları daha yüksektir.

Tatmin edici iş yerleri, bireylerin ihtiyaçlarını dikkate almak için yönetime güvendiği güvenli ve eğlenceli profesyonel ortamlardır. Bu tür işyerleri, ekip üyeleri memnuniyet düzeylerini korumanın değerini görürse bağlılığı teşvik edebilir. Bunu yapmak için standartları benimseyip destekleyebilir ve birbirlerini aynı şeyi yapmaya teşvik edebilirler.

Aslında çalışanların işten ayrılmalarının en önemli nedenlerinden biri iş memnuniyetsizliğidir; bu, çalışanların mutlu olmalarını ve işlerinden keyif almalarını sağlamak tüm organizasyonlarda birinci öncelik olmalıdır.

Yönetim desteği

Hulpia ve ark. (2009) , öğretmenler arasında liderlik ve liderlik desteği dağılımı ile iş tatmini ve bağlılık arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Sonuçlar, daha yüksek miktarda liderlik desteği ve bağlılığının örgütsel bağlılığın artmasına yol açtığını göstermiştir.

İyi desteklenen çalışanların işte kendilerini daha mutlu hissetmeleri ve dolayısıyla daha motive ve üretken olmaları daha olasıdır.

Çalışma ayrıca, liderlerin liderlik sorumluluklarını diğer çalışanlara dağıttığında, tüm liderliğin tek bir kişiye bağlı olması yerine, bunun iş memnuniyetini ve bağlılığını artırdığını gösterdi.

Rol stresi ve rol belirsizliği

Bir çalışan, yöneticilerden çelişkili talepler aldığında (rol çatışması devreye girdiğinde) veya bir görevi tamamlamak için bilgi eksikliği yaşadığında (rol belirsizliği), bu muhtemelen rol stresine neden olabilir. Stres, performansta, verimlilikte ve memnuniyette azalmaya ve çalışanın örgütten ayrılma olasılığının artmasına neden olabilir. Rol stresi ve belirsizliği neredeyse her zaman iş tatmini ve örgütsel bağlılık üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir.

Örgütsel Bağlılık Nasıl Geliştirilir?

Örgütsel bağlılığı geliştirmek için izleyebileceğiniz bazı adımlar şunlardır:

1. Mevcut taahhüt seviyelerini değerlendirin

İşyerinde değişiklik yapmadan önce, ekip üyeleri arasındaki mevcut örgütsel bağlılık düzeylerini değerlendirmek yardımcı olabilir. Bu, şu anda hangi stratejilerin etkili olduğunu anlamanıza ve kuruluşun gelişebileceği alanları belirlemenize yardımcı olabilir. Bu değerlendirmeyi yapmanıza yardımcı olması için isimsiz bir anket veya açık forum toplantısı kullanmayı düşünün.

2. Ekip çalışmasına odaklanın

Bireyler kendilerini bir ekibin parçası olarak tanımlarlarsa daha yüksek düzeyde örgütsel bağlılık hissedebilirler. Bu işe yarar, çünkü bireyler takım arkadaşlarının başarısını desteklemek için çok çalışabilirler. Aidiyet duygusu ve başkaları tarafından saygı duyulduğunu hissetmek istemek insanoğlu olarak doğamızda vardır. Ekip odaklı bir atmosfer, bireylerin şirketle genel olarak özdeşleşmelerine yardımcı olabilir ve şirket başarısı yaratmaya yardımcı olma isteklerini artırır.

3. Şirket hedeflerini ve değerlerini iletin

Bir kişi, şirketin hedef ve değerleriyle duygusal bir bağ hissediyorsa, işine daha fazla ilgi duyabilir. Bu, bağlılığı ve başarıyı artırabilir. Bu nedenle şirket amaçlarını ve değerlerini ekip üyelerine onların anlayabileceği ve ilişki kurabilecekleri bir şekilde iletmek yardımcı olabilir.

4. Başarıyı ödüllendirin

Başarıyı ödüllendirmek, ekip memnuniyetini ve bağlılığını artırmaya yardımcı olabilir. Bu aynı zamanda bireylerin yüksek düzeyde bağlılıklarını uzun süreler boyunca sürdürmelerine yardımcı olmanın harika bir yolu olabilir. Başarıyı ödüllendirmek için stratejiler şunları sunmayı içerebilir:

 • Övmek
 • Haftalık yarışma ödülleri
 • Maddi tazminat
 • Yeni fırsatlar
 • Takım partileri veya etkinlikleri

5. Güveni teşvik edin

Çalıştıkları şirketle dürüst bir ilişkisi olduğunu hisseden kişiler, o şirkete daha yüksek düzeyde örgütsel bağlılık ve saygı duyabilirler. Bu, daha yüksek bağlılık seviyelerine yol açabilir. Güven oluşturmak için şirket liderleri şunları yapabilir:

 • Enstitü açık iletişim politikaları
 • Önemli şirket değişikliklerini tüm ekip üyeleriyle hızlı bir şekilde ilişkilendirin
 • Ekip üyesi geri bildirimi için fırsatlar yaratın
author-avatar

Erdem Ercan Hakkında

Hayatın Ritmi eğitim, koçluk ve danışmanlık şirketinin kurucusu, ICF-PCC ve EMCC-SP ünvanlı profesyonel koç, eğitmen, danışman ve konuşmacıdır. 13 yıllık profesyonel çalışma hayatı ve 12 yıllık girişimcilik deneyimine sahiptir. Six Seconds, CMOE ve Solutions Academy' nin ileri seviye eğitmenidir. 2.500 saatin üzerinde koçluk, 3.000 saatin üzerinde Eğitim, 1.300 saatlik Danışmanlık ve 50 saat Konuşma tecrübeleriyle yurt içinde ve dışında önemli firmalarda başarılı sonuçlara imza atmaya devam etmektedir.

İlgili Bloglarımız

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir